Rozszerzenie funkcjonalności Namierzanie GPS

Opis funkcjonalności: Aplikacja mobilna będzie automatycznie i cyklicznie rejestrować pozycję GPS. Częstotliwość rejestrowania pozycji GPS zostanie ustalona w trakcie wdrożenia, jednak zakłada się, że nie rzadziej niż raz na kilka minut. Domyślnie ustawiona wartość ‘co 30 sekund’. Uruchomienie aplikacji mobilnej bez włączonego modułu GPS nie będzie możliwe. Aplikacja centralna Gemini będzie umożliwiać wizualizację na mapie bieżącego …

Nowy Moduł Zadań

Opis funkcjonalności: Kreator zadań w aplikacji centralnej będzie umożliwiał precyzyjną definicję zadań. Zadanie oprócz nazwy/tytułu będzie mogło zawierać także dodatkowy opis (np. polecenia, wskazówki dotyczące wykonania zadania). Harmonogram zadań pozwoli na ustawienie zadania m.in. w cyklach, np. tygodniowych. Zadanie automatycznie będzie powtarzać się np. co 3 tygodnie i będzie pojawiać się na określonych wizytach w aplikacji mobilnej. Zadanie …